16.09.2021. ITSP sēdes aktualitātes

2021.10.18

 

2021. gada 16. septembrī LMB un LKĢA attālināti organizēja 86. Inženiertīklu turētāju sadarbības padomes sēdi un īsumā nokomentēsim svarīgāko mērnieku sabiedrībai. Sēdes darba kārtība:

Sēdes atklāšanas uzruna

LMB valdes priekšsēdētāja, Una Krutova

Mērniecības sabiedrisko organizāciju paveiktais 2020/2021 gadā un sadarbības attīstība nākotnē

LKĢA valdes priekšsēdētājs, Mārtiņš Rutkovskis

ATIS normatīvo aktu virzība, kas paredz pakāpenisku ATIS datu pieejamību plašākam sabiedrības lokam

Valsts zemes dienesta Apgrūtināto teritoriju daļas vadītāja, Iveta Rieksta

ST nākotnes izaicinājumu / vidēja termiņa stratēģija

AS “Sadales tīkls” Biznesa procesu pārvaldības direktors, Gatis Jukāms

Rīgas attīstības programma 2021.- 2027.gadam

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja, Linda Danefelde un Mobilitātes pārvaldes vadītājs, Kristaps Niedols

Koku aizsardzība inženierbūvju tuvumā

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldes Vides kontroles nodaļas vadītāja vietnieks Viesturs Freimanis

RTU Ģeomātikas katedras aktualitātes

RTU Ģeomātikas katedras asoc. profesors, Māris Kaļinka

 

M.Rutkovskis (LKĢA) informēja par mērnieku sabiedrisko organizāciju paveikto pēdējā gada laikā un aicināja ITSP dalībniekus uz plašāku sadarbības. Pie topogrāfisko plānu saskaņošanas joprojām ir gadījumi, ka inženiertīklu turētāji atsūta PDF vai vienkārši attēlus, kuros nav piesasites pie koordinātu tīkla. Galvenais aicinājums inženiertīklu turētājiem bija nodrošināt sadarbību lielajos objektos jau to uzmērīšanas laikā, lai vēlāk nav viss objekts jāpārstaigā ar vairākiem inženiertīklu turētājiem. Dažkārt mērniecība notiek mēneša (un ilgāk) garumā, piemēram, uzmērot autoceļus. Datu saņemšana, uzsākot darbus, ļautu konstatēt nepilnīgās vietas agrāk un jau uzmērīšanas procesā varētu precizēt tīklu novietojumu, tādējādi visi pie gala produkta nonāktu daudz ātrāk. Vēl labāk, ka inženiertīklu turētājs jau laicīgi norīkotu savu pārstāvi un objektā veiktu apsekošanu un inženiertīklu precizēšanu. Šādai sadarbībai piekrišanu deva A/S „Augstsprieguma tīkli”, A/S „Gasso” un A/S „Sadales tīkls”, bet pārējie skaidru viedokli neizteica. A/S „Sadales tīkls” aicināja mērniekus  izmantot mājas lapu https://www.sadalestikls.lv/e-pakalpojumi/saskanojiet-projektus-un-darbus/  un tā pat kā topogrāfisko plānu skaņošanā, izmantot sadaļu „Pieprasīt konsultāciju”, lai sazinātos un vienotos par sadarbību lielajos objektos.

I.Rieksta no VZD informēja, ka šobrīd tiek strādāts pie normatīvo aktu grozījumiem Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā un MK noteikumos Nr.61. No šo normatīvu spēkā stāšanās ir atkarīgs, kad sabiedrībai tiks nodoti lietošanā VZD izstrādātie uzlabotie pakalpojumi par ATIS datiem.

VZD informē par aptuveniem termiņiem, kad ATIS dati būs pieejami sabiedrībai. Pirmais solis – “ATIS dati par savām (īpašumā esošām) zemes vienībām” (aptuveni no 2022. gada janvāra). Otrais solis – “ATIS dati par citai personai piederošām zemes vienībām” (aptuveni 2022. gada otrā puse). Šis pakalpojums domāts mērniekiem profesionālās darbības veicējiem!

Savukārt termiņi par ATIS datu šķelšana ar NĪVKIS datiem ir sekojoši: Pirmajā solī -  2022. gadā uzsākt apgrūtinājumu reģistrāciju NĪVKIS izmantojot tos datu sniedzēju datus, kas atrunāti ATIS likumā kā vienīgie datu sniedzēji (piemēram, Dabas aizsardzības pārvalde u.c.). Otrajā solī, 2023. gadā uzsākt visu ATIS datu izmantošanu apgrūtinājumu reģistrācijai NĪVKIS (tai skaitā inženiertīklu datus), lai tos izmantotu 2025. gada kadastrālo vērtību izmaiņu prognozēšanai. Rezultātā mērnieki pārstās gatavot Apgrūtinājuma plānus aptuveni pēc 2023. gada. Lai to visu ralizētu, tiks veikti grozījumi arī MK noteikumos Nr.263, Nr.1019 un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā.

            Nākamā sēde plānota 2021. gada 11. novembrī.

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023