Mērnieks jautā

 

LMB PORTĀLS

Mērnieka jautājums:

Kā piekļūt LMB portālam?

Atbilde:

Informācija par LMB un LMB SC tagad pieejama vienā mājas lapā. Papildus iespēja ir LMB biedriem, LMB asociētiem biedriem, sertificētām personām, kā arī Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas biedriem piekļūt saviem lietotāja profiliem. Tiem pirmreizēji varēs piekļūt, saņemot uzaicinājumu e-pastā. Ievēro, ka paziņojumi biedriem un sertificētām personām tiek nosūtīti uz personas e-pastu, LKĢA biedriem - uz uzņēmuma e-pastu. Katram lietotājam ir piesaistīta viena e-pasta adrese un tā turpmāk autorizējoties kalpos kā lietotāja vārds. Reģistrējoties portālā, lietotājs norāda sev vienam zināmu piekļuves paroli.

 

Mērnieka jautājums:

Kāpēc lietot savu lietotāja profilu?

Atbilde:

Lietotāja profilā ir apkopota visa svarīgākā informācija par lietotāju, kā arī iespēja saņemt papildus informāciju. Sertificētās personas var redzēt informāciju par saviem sertifikātiem, apmeklētām kursu un apmācību stundām, kā arī lejuplādēt kursu apliecības (turpmāk tās netiks nosūtītas e-pastā). Sertificētās personas savā profila vidē var arī augšuplādēt un iesniegt ikgadējos darbu sarakstus, apdrošināšanas polises, iesniegumus un citu informāciju. 

Pieteikšanās kursiem un apmācībām visiem notiek Kursu reģistrā, kā autorizētam lietotājam. Profesionālo organizāciju biedriem atbilstoši piedāvājumi.

 

Mērnieka jautājums:

Kā pieteikties  kursiem un apmācību semināriem?

Atbilde:

Visa aktuālā informācija par apmācībām, semināriem un konferencēm pieejama LMB kursu reģistrā . Interesenti var iepazīties ar katra kursa īso un papildus aprakstu, tematiku, stundu skaitu, cenu un citu informāciju.

Izvēloties kursus, pie to cenas ir pieteikšanās poga, kas noved pie maksātāja informācijas ievades. Lietotājs var norādīt fiziskas personas vai sava uzņēmuma datus, kas veiks pasākuma apmaksu. Reģistrējot sevi, tiek sagatavots automātisks rēķins un nosūtīts e-pastā tai personai, kas veica pieteikšanos kursiem. Ir iespēja ar vienu pieteikumu pievienot arī vairākus dalībniekus.

 

Mērnieka jautājums:

Kur varēs redzēt rēķinus un vai tie ir apmaksāti?

Atbilde:

Katrs savā lietotāja profilā var redzēt izrakstītos rēķinus, kā arī sekot līdzi vai tie ir apmaksāti. Turpmāk visi maksājumi un to rēķini tiek konsolidēti portāla vidē.

Ja portāla lietotājs ir LMB biedrs, atsevišķā šķirklī ir iespēja sekot vai ir veikta ikgadējā biedru naudas samaksa. Rēķins par biedru naudu netiek izrakstīts.

 

Mērnieka jautājums:

Kā mērnieks saņem apliecinājumu par kursu noklausīšanos?

Atbilde:

Pēc dalības kursos vai apmācībās un testa vai pārbaudes jautājumu nokārtošanas tiek sagatavota apliecība par dalību. Informatīvi tā tiek nosūtīta katram kursu apmeklētājam uz e-pastu, ko tas norādījis reģistrējoties kursiem.

Apliecība ir pieejama arī lietotāja profilā pie šķirkļa "Dokumenti". Aicinām sekot informācijai portālā, kur tā lejuplādējama jebkurā laikā, kā arī uzskatāma par aktuālu un drošu.

 

Mērnieka jautājums:

Kur un kā mērnieks var sekot apmeklēto apmācību un kursu skaitam?

Atbilde:

Katras sertificētās personas lietotāja profilā pie šķirkļa "Sertifikāti" ir pieejama informācija par aktīviem vai apturētiem sertifikātiem. Savukārt, katra sertifikāta "Stundu bilance" uzrāda apmeklēto stundu iztrūkumu (sarkans lauks ar negatīvu skaitlisku vērtību) vai lielāku apmeklējumu (zaļš lauks ar skaitli). Spiežot uz "Apskatīt", pieejama detalizētāka informācija par sertifikāta izsniegšanas datumiem, derīguma laiku, kā arī profesionālās pilnveides kursu un semināru stundu skaitu šim sertifikātam. Papildus norādīts arī stundu skaits līdz gada beigām, kā arī līdz sertifikāta darbības termiņa beigām. Mērniekam jāseko, lai šī brīža apmeklēto stundu skaits būtu pozitīvs (zaļš lauks) un neveidotos stundu iztrūkums!

 

Mērnieka jautājums:

Kā LMB portālā nomainīt piekļuves e-pastu vai paroli?

Atbilde:

Katrs lietotājs paroli var nomainīt uz sev vēlamu un parocīgi lietojamu, ienākot lietotāja profilā pirmajā šķirklī "Profils". Zem Pamatinformācijas un Maksātāja informācijas ir poga LABOT, un, to nospiežot, ir iespēja mainīt nepieciešamo informāciju, t.sk. e-pastu, tālruni, uzņēmuma rekvizītus, personas datus (uzvārda maiņas gadījumā). Paroli jāveido vismaz 9 zīmju garu, kurā ir vismaz viens lielais burts, viens skaitlis un viens simbols. Izmaiņas apstiprina, nospiežot pogu SAGLABĀT.

 


KADASTRS

Mērnieka jautājums:

Kadastrālā uzmērīšana. Pēc MK 1019 sanāk tā, ka tad, ja robeža noteikta pa ceļa nodalījuma joslas malu, uzmēra abas puses, konstruē asi un tad atliek robežu no ass pienākas. Savukārt ja robeža ir pa ceļa vidu, tad atbilstoši kadastra departamenta skaidrojumam, pilnīgi pietiek, ja mērnieks uzmēra TIKAI ceļa viduslīniju. Tātad sanāk, ka mērnieks robežu nosaka “uz aci”. Liekas drusku dīvaini, ne?

Atbilde:

Atbilstoši MK 1019 mērniekam ir jāatrod ceļa ass līnija. Tas attiecās gan uz gadījumiem, kad robežas nosacījums ir pa nodalījuma joslas malu gan arī tad, kad robeža ir pa ceļa ass līniju. Termins “robeža pa ceļa vidu” ir vēsturisks termins un meklējot šādu robežu arī jāmeklē ceļas ass līnija.

 

Mērnieka jautājums:

Kadastrālā uzmērīšana. MK 1019 atļauj situāciju attēlot, izmantojot ortofoto, bet – būtu pieklājīgi tad arī zkul ievietot gan “izejmateriālu”, gan kontrolmērījumus (MK Nr. 1019 154.2.punkts, MK Nr. 1019 155.punkts). Pagaidām vēl savā praksē neesmu piedzīvojusi gadījumu, kad kāds būtu uzvilcis plānos kontūru un atbilstoši arī pamatojis šīs kontūras esamību pēc šiem MK 1019 punktiem. Toties gan agrāk, gan diemžēl vēl arī šobrīd ir tādi mērītāji, kas ne tikai situācijas kontūras, bet pat situācijas elementus, pa kuriem noteiktas robežas (visbiežāk – grāvjus), uzvelk pēc tālizpētes materiāliem, nemaz nesalīdzinot ar situāciju dabā! Šādi darbi uzskatāmi neatbilst MK 1019, bet VZD vēl aizvien turpina tādus brāķus reģistrēt…

Atbilde:

Žēl, ka ir tāda situācijas. Šis ir apstāklis, ko VZD nepārbauda – t.i. VZD nepārbauda mērījumu un tālizpētes materiālu atbilstību gatavajam situācijas plānam.

 

Mērnieka jautājumi:

1) Kadastralajā mērniecībā diezgan bieži, ka salīdzinoši nesen ir mērīts, bet nosptiprinājumu dabā nav.

2) Viens kupicas aprakums un trīs stieņi kā kupicas centri (trīs mērnieki, trīs rezultāti).

3) LMB aktīvi jāiesaistās ZKU MN noteikumu mainīšanā. Šajos noteikumos ir diezgan daudz pretrunu. Visprātīgākais būtu ja mērnieks apvidū konstatē ka robežzīmju nav, robežstigas nav iztīrītas, tad viņš sastāda attiecīgu aktu ko iesniedz pašvaldībā, jo mērnieks nevar uzlikt administratīvu sodu, kas par šādu rīcību ir paredzēta administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Atbilde:

Par šādiem gadījumiem ir jāziņo sertificēšanas centram, jo atbilstoši MK 1019 mērnieks uzņemas pilnu atbildību, ka robežzīmes ir ierīkotas un attiecīgi noformētas – t.i. uzrakta kupica un izcirsta vismaz vizūrstiga.

 


BŪVNIECĪBA

Mērnieka jautājumi:

1) Netur vaļējas tranšejas līdz mērniecības brīdim.

2) Kam lai nodod informāciju par būvniecības objektu, kuram mērnieki ”izdara kā vajag būvniekam”?

Atbilde:

Mērnieku atbildības jautājums, jo pie aizbērtas tranšejas nedrīkst mērīt. Par šādiem gadījumiem, jāziņo sertificēšanas centram un būvvaldei.

 

Mērnieka jautājumi:

1) Izpildmērījums jānodod ar pieliktām koordinātēm (mūsdienās koordinātes ir nolasāmas no faila jebkuram punktam)- lieks darbs.

2) Nav nekādas iespējas nokontrolēt mērnieku izpildmērijumus. Daudzi mērnieki mēra vai nu aizbērtas komunikācijas pēc celtnieku norādītiem punktiem.

3) Ja ir samērītas daudz kopā esošas komunikācijas ar daudz pagrieziena punktiem, katram punktam jāliek koordinātes.

4) Praksē izdruku skaits uz papīra gadu no gada samazinās, viss digitalizējas. Kam vajadzīgas tik daudz koordinātes?

Atbilde:

Par koordinātām izpildmērījma plānos.  Koordinātās ir jānorāda tikai sākumā, beigās un tikai raksturīgākajos pagrieziena punktos kā to paredz MK 281 52.punkts. Šādas koordinātas tika ieviestas kā sava veida aizvietojums piesaistēm kā arī ņemot vērā apstākli, ka lielākā daļa izpildmērījumu plānu tiek sagatavoti kā papīra dokumenti. Ja būvniecības nozare sekmīgi virzīsies uz elektronisku dokumentāciju, tad iespējams nākotnē arī ADTI paredzēt kā tikai elektronisku dokumentu un tad no šīs koordinātu prasības atteiktos.

 


ADTI

Mērnieka jautājums:

Nav atdalīti slāņi veģetācijā koki, krūms, krūmājs.

Atbilde:

Jā, nav atdalīti, jo ADTI specifikācijas izveides principi paredz, ka visi punktveida objekti (celles) vienā lielajā objektu grupā ir vienā līmenī. Savulaik gatavojot specifikāciju vairāki mērnieki bažījās par pārāk lielu unikālo slāņu skaitu un rezultātā ir šāds kompromisa variants. Cik man zināms šīs bažas viņiem vairāk nav un viens no nākotnes darbiņiem ir katram ADTI specifikācijas objektam piešķirt unikālu līmeni.

 

Mērnieka jautājums:

Sīkāk iedalīt būvdetaļas.

Atbilde:

Jā, var diskutēt par sīkāku būvdetaļu iedalījumu. Iespējams, ka var kaut kā sīkāk klasificēt visu to, kas šobrīd tiek zīmēts kā būvdetaļas.

 

Mērnieka jautājums:

ADTI un ZKU visi apzīmējumi nav vienādi.

Atbilde:

Jā tā ir. Savulaik veidojot specifikācijas tās ir maksimāli iespējami tuvinātas. Bet nedomāju, ka nākotnē tās būs vienādas, jo ZKU un ADTI ir atšķirīgi skatījumi pēc kādām pazīmēm objekti ir jāsadala.

 

Mērnieka jautājums:

ADTI esošie apzīmējumi sen novecojuši.

Atbilde:

Kādam 6 gadi ir ilgs laiks, kādam mazs. Grūti saprast kādā ziņā novecojuši – izskats, specifikācijas struktūra, objektu iedalījums, utt.?

 

Mērnieka jautājums:

Teknēm uzrāda iekšējo diametru, bet plānā jāattēlo ārējais. Kā lai uzzina ārējo diametru.?

Atbilde:

To, kāda veida diametrs ir nepieciešams, nosaka tikai pasūtītājs. Diametra lielumu vai nu uzmēra mērnieks vai iegūst informāciju par to no pasūtītāja/būvnieka vai inženierkomunikāciju turētāja.

 

Mērnieka jautājums:

Jāuzmēra koki sākot ar 5 cm caurmēru! Gan pilsētā, gan laukos!!!

Atbilde:

Jā ir tāds absurds. Šis punkts noteikumus izstrādājot un tos grozot ir vienmēr bijis uzmanības centrā un rezultāts ir ne pārāk veiksmīgs kompromiss. Te ir vieta uzlabojumiem.

 


MĒRNIECĪBA

Mērnieka jautājums:

Uz koordinātu neatbilstību novēršanām, piemēram LVM konkursos uzvar tās pašas firmas, kas viņas ir radījušas.

Atbilde:

Tā ir LVM brīva izvēle kam pasūtīt mērniecību

 

Mērnieka jautājums:

Ja planšetē jau ir kāda informācija, tad kāpēc man būtu jāpārmēra? Veicu tikai kontrolmērījumus, lai pārbaudītu planšetes datu kvalitāti.

Atbilde:

Jā taisnība, ADTI MK Nr.281 21.punkts paredz tieši to – var izmantot iepriekš iegūtu informāciju, bet jāveic kontrolmērījumi, lai to pārbaudītu. Nav obligāti jāuzmēra viss pa jaunu.

 

Mērnieka jautājums:

Mērnieki veic mērījumus ar GPS tam neparedzētos apstākļos (piemēram, zem kokiem pie paša stumbra, tranšejās, kur antena zem zemes līmeņa, starp blīvi izbūvētām ēkām.

Atbilde:

Ja tā ir, tad žēl, ka jau 13 gadus kopš GPS instrumenti tiek plaši pielietoti joprojām ir mērnieki, kas nemāk ar tiem strādāt.

 

Mērnieka jautājums:

Kur lai uzzina, kurš veicis iepriekšējo uzmērījumu?

Atbilde:

Ja jautājums ir par ZKU, tad tas parādās Kadastrā. Ja jautājums ir par ADTI tad katram pašvaldības datubāzes uzturētājam ir sava sistēma, bet iespējams ka daudzi nespēj sniegt atbildi uz šo jautājumu

 

Mērnieka jautājums:

Kādēļ jāskaita kabeļi/vadi starp daudzstāvu māju jumtiem?

Atbilde:

Lai varētu aprēķināt cik daudz kaijām tur pietiek vietas apsēsties. Bet ja nopietni, tad , lai projektētājam būtu informācija par kabeļu daudzumu.

 


ĢEODĒZIJA

Mērnieka jautājums:

Pašvaldības nav sakārtojušas savu poligonometriju.

Atbilde:

Jā, tā ir. Bet jāņem vērā, ka tas nav obligāti. Ir pašvaldības, kas to dara un ir kas to nekad nedarīs.

 


DATU UZTURĒTĀJI

Mērnieka jautājums:

Dažādā mērnieku un datu uzturētāju interpretācija. Pat dažādi kontrolieri dažādi interpretē vienu un to pašu. Vienreiz liek darīt šādi, citreiz savādāk.

Atbilde:

Ja tā ir, tad jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā.

 

Mērnieka jautājums:

No datu uzturētāja pasūtot planšetes, atnāca “bardaks” ne sakārtota planšete. Jaunākie mērījumi bija uzlikti virsū vecajiem mērījumiem, vecos neizdzēšot.

Atbilde:

Ja tā ir, tad jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā.

 

Mērnieka jautājums:

Pasūtot planšetes informācijai, atnāk faili bez augstumiem un horizontālēm.

Atbilde:

Ja tā ir, tad jāvēršas attiecīgajā pašvaldībā. Es zinu, ka daži uzturētāji piekopj šādu praksi, lai piespiestu mērnieku pārmērīt. Bet tas ir nelikumīgi.

 

Mērnieka jautājums:

Pieprasa tekņu atzīmes, cauruļu diametrus. Kā lai precīzi uzmēra to, kas ir aizbiris, bet komunikāciju turētājs nav zināms vai viņam nav datu?

Atbilde:

Ja informāciju par teknēm nav iespējams iegūt, tad to var apzīmēt ar “np”.  Ja pasūtītājam ar to pietiek, tad datubāzes uzturētājam nav tiesību prasīt norādīt precīzas augstumatzīmes.

 


PROJEKTI, PROJEKTĒTĀJI

Mērnieka jautājums:

Projektētāji projektējot, nedara to pēc ADTI, nemitīgi kļūdaini, gan māju izmēri, gan darbi nav koordinātēs, piesaistīti ierādītajām robežām utt.

Atbilde:

Katrs mērnieks var izvēlēties ar kādiem klientiem sadarboties un, ja nepieciešams, izglītot savus klientus. Mērniekam ir jāsarunājas ar projektētāju pat, ja mērnieka klients ir īpašnieks vai būvnieks. Tikai tā mērnieks var saprast projektētāja ideju un projektētājs var apjaust un labot savas kļūdas.  Jāatzīmē, ka tas pat ir labi, kas darbi nav koordinātās, jo ne jau no projektā esošām koordinātām projekts ir jāizsprauž apvidū.

 

Mērnieka jautājums:

Projektētāji nelieto pielipšanas funkciju. Rezultātā uzrādītās piesaistes par vairākiem desmitiem centimetru atšķiras no digitāli izmērītiem attālumiem uz plāna. Kā lai nosprauž objektu dabā, ja nekas „neiet kopā”?

Atbilde:

Ja projekts ir nekvalitatīvs, tad mērniekam jāsazinās ar projektētāju un jānoskaidro, kur patiesībā būvei jābūt.

 


SERTIFIKĀCIJA

Mērnieka jautājums:

Sertifikācijas centru eksperti nav profesionāļi visās nozarēs, bet pārbauda visu

Atbilde:

Ekspertu izvēle ir sertifikācijas institūcijas kompetence. Ekspertu izvēles kritēriji ir pieredze, zināšanas, neatkarība (neieinteresētība), spēja argumentēt un aprakstīt profesionālos jautājumus. Sertifikācijas institūcijai jābūt ekspertiem, kuri nepieciešamības gadījumā viedokli var aizstāvēt arī tiesā. Sūdzību un uzraudzības darbību dēļ jābūt vairākiem ekspertiem (katras jomas profesionāļiem).

 

Mērnieka jautājums:

Mērnieku sertificēšanu jāveic praktiski, nevis uzdodot jautājumu testu par teorētisko kursu. Praksē ir tas teorijas minimums, ko mēs lietojam darbā, bet visa pārējā teorija netiek lietota un veiksmīgi tiek aizmirsta. Cik reizes bija redzēti tādi bijušie studenti, kuri atnāk firmā, bet neko neprot. Paiet gads, viņš šo to iemācās praktiskā ziņā, bet, kad iedod savu objektu, viņš tur savāra ziepes. Par pus-līdz mērnieku viņi kļūst tikai pēc 2-3 gadiem praktiskās mērīšanas. Tādēļ, lai mērnieks dabū sertifikātu, būtu lietderīgi eksāmenam piešķirt objektu attiecīgajā nozarē tādam pretendentam un vērtēt, kā tas tiks izdarīts.

Atbilde:

Profesionālās organizācijas iestājas par praktiskās pārbaudes leģitīmu ieviešanu sertifikācijas eksāmenā. Tam ir sagatavoti prekšlikumi un iesniegti normatīvu izmaiņām. No otras puses tieši praktizējošie profesionāļi bija tie, kas aizstāvēja ideju par testu kā sertifikācijas pārbaudi. Visticamāk esošo sistēmu vajadzētu papildināt ar eksāmena pārbaudes praktisko daļu. Uzdotais jautājums apliecina arī nepieciešamību atbilstošas pieredzes ieguvei noteiktā profesionālās darbības jomā zināmu laika periodu, piemēram 2 gadus.

 

Mērnieka jautājums:

Pārāk mazas uzraudzības izmaksas. Ja valstiski (trīs savstarpēji konkurējoši sertifikācijas centri diez vai paši ar to spēj tikt galā) varētu noteikt minimālo uzraudzības maksu. Iespējams, atbirs daļa „mērīt” (pelnīt) gribētāju.

Atbilde:

Uzraudzības kapacitāte jāstiprina un jāpilnveido. Tas saistīts arī ar izmaksām un izvirzītiem uzdevumiem.

 

Mērnieka jautājums:

Lai uzlabot mērnieku darba kvalitāti jāorganizē ikgadēji kvalitātes celšanas kursi (ADTI, ZKU, ZIP).

Atbilde:

Tālākizglītība, mūžizglītība, kvalifikācijas celšana ir daļa no profesionālo organizāciju priekšlikumiem sertifikācijas un resertifikācijas sistēmas pilnveidei. Tam ir sagatavoti prekšlikumi un iesniegti normatīvu izmaiņām. 2018. gadā aizsākta regulāra kursu organizēšana un uzskaite. Pagaidām tā ir brīvprātīga.

 

Mērnieka jautājums:

Pārbaudot darbus konstatē, ka viss juridiski ir kārtībā, kaut gan faktiski pilnīga haltūra.

Atbilde:

Darbu izpilde ir saistīta mērnieka profesionalitāti un spēju pieņemt argumentētu lēmumu. Apzinoties lēmumu nozīmi, mērniekam ir jākomunicē un jāargumentē pieņemtie lēmumi. Diemžēl, situācijas var būt tādas, kuras kādu vai abas puses neapmierina. Mērniekam nepieciešamības gadījumā savu viedokli un pieņemto lēmumu jāspēj aizstāvēt arī tiesā. Ja ir zināmi konkrēti gadījumi, lūdzu vērsties sertificēšanas centrā.

 


KOMUNIKĀCIJU UZTURĒTĀJI

Mērnieka jautājums:

Kas būs ja mēs sāksim līst iekšā Lattelecom akās, kur ir signalizācija? Elektrības transformatoros?

Atbilde:

Dabūsiet pa pirkstiem. Ja inženierkomunikācija nav acīmredzami pieejama, tad jāsazinās ar attiecīgo tīklu uzturētāju, lai tas sniedz informāciju vai dod pieeju inženierkomunikācijai.

 

Mērnieka jautājums:

Vai mēs vispār drīkstam vērt vaļā akas, kas atrodas uz braucamās daļas? Ar kādām tiesībām mēs apdraudam paši sevi un citus satiksmes dalībniekus, verot šīs akas, kas ir uz ceļiem? Kas būs, ja kāds ar auto vai moto iebrauks šajā atvērtajā akā? Ar kādām tiesībām mēs vispār varam ierobežot satiksmi?

Atbilde:

Tiesības vērt vaļā ir, ja vien nav aizslēgts vai aizliegts no tīkla uzturētāja puses. Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 42.pantam personām, kas veic darbus uz brauktuves, jābūt jebkurā diennakts laikā labi saredzamā darba apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

 

Mērnieka jautājums:

Datu un komunikāciju uzturētājiem ir dati par šīm komunikācijām. Mūsu iegūtos datus pēc tam liek labot pēc viņu informācijas.

Atbilde:

Ja ir strīds ar inženierkomunikāciju turētāju par to kuram ir pareizāki dati, tad tas ir jārisina savā starpā. Iespējams, ka mērnieku profesionālā organizācija var palīdzēt šādus strīdu risināšanā.

 

Mērnieka jautājums:

Kāpēc mums būtu jāiegūst informācija (jāsakārto viņu datubāze) par šīm komunikācijām? Īstenībā ar saviem līdzekļiem mēs sakārtojam VIŅU datubāzes.

Atbilde:

ADTI mērķis ir iegūt informāciju būvniecības projektēšanas darbiem un konstatēt kas tad beigās ir uzbūvēts. Ja tā visa rezultātā komunikāciju turētāji sakārto savas datubāzes, tad tas ir ieguvums ne tikai viņiem un viņu klientiem, bet arī nākamajam mērniekam un zemes īpašniekiem.

 

Mērnieka jautājums:

Meliorācija. Saņemtie dati, kuri jāuzliek negrozīti, galīgi neatbilst reālai situācijai.

Atbilde:

Ja komunikāciju turētāja izsniegtā informācija neatbilst patiesajai situācijai, tad mērnieks plānos tādu nevar likt. Jārisina jautājums kopīgi ar komunikāciju turētāju.

 


JAUTĀJUMI PAR PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS KURSIEM UN STUNDĀM

Mērnieka jautājums:

Ar ko jāsazinās jautājumos par kursu norisi un kursu stundu uzskaiti?

Atbilde:

Par profesionalo apmācību saturu, kursu organizēšanu, norisi, kursu reģistra darbību, nolikuma jautājumiem, u.c., lūdzu rakstiet uz e pastu: kursi@lmb.lv;

Par sertificētām personām, eksamināciju, sūdzībām, uzraudzību, sertifikātu pārreģistrāciju, apmeklēto apmācību un kursu stundu skaitu katrai sertificētai personai u.c., lūdzu rakstiet uz e pastu: sc@lmb.lv;

Par jautājumiem, kas saistīti ar profesionālās biedrības darbu, nozares normatīvu izmaiņām, darba grupām, biedriem, iestāšanos biedrībā, u.c. lūdzu rakstiet uz e pastu: lmb@lmb.lv.

 

Mērnieka jautājums:

Kursu un profesionālo apmācību apmeklējums 2018. un 2019. gadā. Kam adresēts informatīvais epasts? Kam domāta informācija?

Atbilde:

LMB SC komunicē ar katru sertificēto personu un tai jābūt sasniedzamai profesionālo jautājumu risināšanai. Arī informācija par kursu norisi, apliecību saņemšanu vai apmeklēto stundu skaitu tiek nosūtīta katrai sertificētai personai.

Katra gada februāra mēnesī tiks izsūtīta informācija par kursu un profesionālo apmācību apmeklējumu iepriekšējā gadā. Tai ir informatīva nozīme un domāta katrai sertificētai personai, plānojot kursu apmeklējumu un sekojot nepieciešamo stundu skaitam.

Ja sertificētā persona uzrāda uzņēmuma kopējo e-pastu, piemēram, info@uznemums.lv, informācija dublējoši tiks nosūtīta arī uz šo e-pastu. Nepieļaujama situācija, ja tiek norādīts citas sertificētās personas e-pasts un tā saņem personas datus saturošu informāciju.

LMB SC aicina pārliecināties vai reģistrā pieejamie e-pasti ir aktuāli un tos precizēt, mainot darba vietu vai citas nepieciešamības gadījumā.

 

Mērnieka jautājums:

2010. gada 1. novembra MK noteikumu Nr. 1011 85. punkts stājas spēkā 08.06.2019. Kāpēc stundas skaita arī par 2018? Vai šo prasība var attiecināt uz 2018. gadu?

Atbilde:

Kursu reģistrs un stundu (sākotnēji punktu) uzskaite notiek kopš 2018. gada. Sertificētās personas tika aicinātas apmeklēt kursus un tāpat tika izsniegti apliecinājumi. Izsūtītais apkopojums ir informatīvs, lai sertificētās personas zinātu, cik apmācību stundas ir apmeklētas.

LMB SC saprot situāciju par normatīvu izmaiņām un sertificētām personām nav pārmetumu vai sankciju par neapmeklētām stundām 2019. gadā. Sertificētai personai turpmāk jāplāno apmeklēt atbilstoši lielāku stundu skaitu, par periodu no 2019. gada 8. jūnija (skatīt attēlu Nr.1).

 

Mērnieka jautājums:

Vai kursos ikvienam mērniekam jāsavāc vismaz 40 stundas turpmāko 5 gadu laikā, sākot no 2019. gada 8. jūnija?

Atbilde:

2010. gada 1. novembra Mininstru kabineta noteikumi Nr.1011 prasības nosaka, ka 5 gadu periodā jāapmeklē 40h kvalifikācijas apmācības jeb kursus. Šī normatīvā akta 85. punkts par proporcionalitātes principu nosaka, ka tām sertificētām personām, kurām sertifikāti jau izsniegti, jāapmeklē tādu stundu apjomu, kas samērojams ar sertifikāta pagarināšanas brīdi. Tas nozīmē, ka personai sertifikāta darbību pagarinot 2021., 2022. vai 2023. gadā nevar prasīt 40h kursu apmeklējumu, bet proporcionāli gadu skaitam starp normatīva pieņemšanu un sertifikāta pagarināšanas brīdi (skatīt attēlu Nr.1).

 

Mērnieka jautājums:

MK noteikumos  Nr. 1011 nav noteikts, kādi kursi un kādās organizācijās tie ir apmeklējami, tātad varu izvēlēties jebkurus Latvijā pieejamos kvalifikācijas celšanas kursus? Kādēļ tiek norādīts, ka jāpārliecinās, ka kursi ir ietverti kursureģistrā http://lmb.lv/normativi/kursu-grafiks/ ? 

Atbilde:

2010. gada 1. novembra Mininstru kabineta noteikumu Nr.1011 28.5. punkts nosaka, kas normatīvo aktu izpratnē var būt kursu un apmācību organizātori – augstskolas, nozares profesionālās organizācijas un valsts iestādes. 28.punkts nosaka, ka atbilstoši nozares kursi tiek iekļauti mērnieku profesionālās organizācijas tīmekļavietnē pieejamā reģistrā. Šo pašu noteikumu 85. punkts nosaka proporcionalitāti – kursu apmeklēšana katru gadu 8h. Tas nozīmē, ka apmeklēt var jebkurus pieejamos kvalifikācijas celšanas kursus, bet stundas tiks skaitītas un apliecības izsniegtas tikai par tiem kursiem, kuri būs reģistrēti ģeodēzistu un mērnieku kursu reģistrā.

 

Mērnieka jautājums:

Iepriekšējā gadā esmu apmeklējis kursus. Esmu arī saņēmis apliecību. Vai tā der stundu uzskaitei?

Atbilde:

Ja kursi nav/netika iekļauti ģeodēzistu un mērnieku kursu reģistrā, šo kursu apmeklējums netiek skaitīts sertificēto personu ikgadējā stundu apmeklējumā. Tāpat, jāizpildas MK noteikumu Nr. 1011 prasībai, par organizātoriem (augstskolu, profesionālo organizāciju vai valsts iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas kursi). Šajā gadījumā personas, kas apmeklēja šos kursus, nav informējušas par apmeklējumu pirms un pēc to norises.

 

Mērnieka jautājums:

Kā rīkoties, ja apmeklēju vai plānoju apmeklēt starptautisku konferenci vai apmācību ārpus Latvijas? Vai tas tiks ieskaitīts apmeklēto kursu skaitā?

Atbilde:

Jā! Arī šāda iespēja ir ģeodēzistiem un mērniekiem sevi pilnveidot un papildināt zināšanas. Saskaņā ar Ģeodēzistu un mērnieku kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību nolikuma 15. punktu, sertificētā persona informē par plānoto pasākumu 1 mēnesi iepriekš. Pēc ārvalstu konferences vai semināra apmeklējuma, sertificētā persona sniedz apliecinājumu par dalību. Apliecinājumam der personalizēta ieejas karte, apliecinājums no semināru (izstādes) rīkotājiem vai vizuāls apliecinājums – foto izstādē vai pie ieejas.

 

Mērnieka jautājums:

Man ir vairāki sertifikāti. Vai atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1011, stundas tiek skaitītas katrai jomai?

Atbilde:

Jā! Katrā sertificējamā jomā gada laikā jāapmeklē 8h.

 

Mērnieka jautājums:

Kas notiek, ja man ir divi sertifikāti? Vienam gada laikā esmu apmeklējis 13 h, otram tikai 3 h. Gada norma nav izpildīta?

Atbilde:

Pirmajam sertifikātam ir izpildīta, otram sertifikātam nav izpildīta, jo 2010. gada 1. novembra Mininstru kabineta noteikumu Nr.1011 28.5.punkts nosaka, ka ir nepieciešamas 40 h 5 gadu laikā un 85.punkts, ka ne mazāk kā 8 h gadā.

 

Mērnieka jautājums:

Kas notiek, ja kursu tematika ir atbilstoša vairākām sertificējamām jomām?

Atbilde:

Kursu reģistrā ailītē “Atbilstība serifikāta veidam” ir atzīmes “ZI” vai “ZKU” vai “ĢD”. Ja kursu tēma, piemēram, pozicionēšana vai grafisko programmu apmācība, vienlaicīgi atbilst vairākām jomām, norādītais kursa stundu skaits tiek attiecināts uz katru atbilstošo sertifikātu

 

Mērnieka jautājums:

Vai ir pieejami kursi bez maksas vai samazinātu maksu?

Atbilde:

Sakaņā ar Ģeodēzistu un mērnieku kvalifikācijas paaugstināšanas apmācību nolikumu (http://lmb.lv/wp-content/uploads/2020/02/Nolikums_apmacibu-V2.0.pdf), LMB biedriem kursu un profesionālai apmācībai var piemērot atlaidi līdz 50%. Iesniegums par iestāšanos profesionālā bierībā nosūta uz lmb@lmb.lv.

Pasākumu īpatsvars katru gadu ir tāds, kas nepieciešamās 8h/gadā, ļauj iegūt arī bezmaksas konferencēs (piemēram RTU, LLU, LU), semināros un starptautiskos pasākumos (piemēram INTERGEO, FIG vai CLGE). Par šo pasākumu apmeklēšanu vai iekļaušanu reģistrā skatīt nolikumu vai sazināties ar kursu koordinātoru kursi@lmb.lv.

 

Mērnieka jautājums:

Kad tiek izrakstīti rēķini par kursu apmeklējumu?

Atbilde:

Daļa no reģistrētiem dalībniekiem dažādu iemeslu dēļ apmeklējumu atceļ. Lai procesu vienkāršotu, rēķini tiek izrakstīti un izsūtīti kursu norises nedēļā.

Veicot reģistrāciju, norādītie lauki jāizpilda korekti. Sevišķi tas attiecināms uz gramatiski pareizu vārdu un uzvārdu rakstību (ar atbilstošām diakristiskām zīmēm) un rekvizītu pareizu norādi (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, bankas nosaukums, SWIFT kods, konta nr.). Informāciju norādīt arī tad, ja kursi tiek apmeklēti atkārtoti vai tajos pieteikti vairāki dalībnieki.

Ja rēķins ir izsūtīts un persona līdz kursu apmeklēšanas dienai nav informējusi par neierašanos, tad tas netiek anulēts un ir jāapmaksā. Bieži kursu apmeklējuma interesentu ir vairāk, nekā vietu, tāpēc pret reģistrēšanos ir jāizturas ar nopietnību, cienot gan kolēģus, gan kursu organizatorus.

 

Mērnieka jautājums:

Kā rīkoties, ja sev interesējošie kursi ir pagājuši un tos nav bijis iespējams apmeklēt?

Atbilde:

Apmācību kursi var notikt atkārtoti, ja būs pietiekami daudz interesentu. Lūdzu Jūs apstiprināt savu interesi jau tagad kursu reģistra saitē http://lmb.lv/normativi/kursu-grafiks/. Par kursiem var sazināties arī ar kursu koordinātoru kursi@lmb.lv.

 

Mērnieka jautājums:

Kā tiek plānota kursu norise?

Atbilde:

Kursi tiek plānoti katras nedēļas piektdienās. Atsevišķi pasākumi vai kursi var notikt citās dienās un laikā, atkarībā no organizātoru vai lektoru iespējām. Vasaras periodā būs pārtraukums un kursi atsāksies septembrī.

 

Mērnieka jautājums:

Vai notiek izbraukuma kursi ārpus galvaspilsētas?

Atbilde:

Jā! Tādi notiek jebkurā reģionā. Svarīgi, lai ir pietiekams interesentu skaits – vismaz 15-20 dalībnieki un tos var apmeklēt jebkura sertificētā persona un nozares kolēģi. Būsim pateicīgi, ja palīdzēs risināt telpu jautājumu.

 

Mērnieka jautājums:

Uz kursu apmeklējuma apliecības ir Latvijas Mērnieku biedrības (LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas (LKĢA) logo. Kāda saistība ar LKĢA?

Atbilde:

Tiek realizēts princips, ka nozares profesionālām organizācijām (LMB un LKĢA) ir vienota pieeja kursu veidošanai, norisei, kā arī reģistra uzturēšanai. Kursu un apmācību organizēšanu veic gan LMB, gan LKĢA.

 

Mērnieka jautājums:

Kā rīkoties, ja nav saņemta atbilde, apliecība vai cita informācija?

Atbilde:

Uz Jūsu uzdotiem jautājumiem cenšamies atbildēt uzreiz un nekavējoties. Ja tas nav cilvēciskais faktors – aizmāršība, esam identificējuši vairākus gadījumus, kuros e-pasts netika saņemts LMB pusē vai adresāta pusē vai nonāk t.s. “SPAM” kastē. Pagaidām zināms par nedrošu saziņu ar apollo.lv epastiem. Tas varētu būt saistīts ar e-pastu sūtīšanas un drošas lietošanas noteikumiem un to ietekmē vairāki parametri. Viens no risinājumiem ir mēģināt atkārtoti (pēc 4 h) nosūtīt e-pastus. Mēģināsim sekot turpmākai sarakstei!

Tāpat, būsim pateicīgi, ja saņemsim atbildi vai apstiprinājumu par saņemtu kursu apliecību vai citu informāciju. Ja komunikācija ir pārtrūkusi, savu e-pasta sūtījumu, lūdzu, atkārtojiet.

 

Attēls Nr.1

Sertificēto personu kursu un apmācību stundu uzskaites princips (attēlotais piemērs vispārīgs).

 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023