Privātuma politika

Biedrība "Latvijas Mērnieku biedrība", reģistrācijas numurs: 40008004744 (turpmāk – LMB) Privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

 

Biedrība "Latvijas Mērnieku biedrība" kā Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, kā arī citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

 

LMB: Juridiskā adrese: Rīga, Meža iela 1 k-1, LV-1048, tālrunis: +371 26459631, e-pasts: lmb@lmb.lv.

LMB nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. LMB personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir piedalījušies sertificēti personas datu aizsardzības speciālisti.

Informējam Jūs, ka LMB var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

 

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2024. GADA 10. JANVĀRĪ


Personas datu apstrādes procesi

 

 1. Sertifikātu saņemšanai, pagarināšanai, jomu paplašināšanai un apturēšanai.

Nepieciešamie dati

Datu veidi

Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta, e-pasta adrese, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, izglītību apliecinošie dokumenti, CV, foto, darba pieredze, to apliecinošu dokumentu kopijas, atsevišķos gadījumos sertifikāta Nr. sertificētās personas rekomendācija/apliecinājums (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un mobilā tālruņa pieslēguma numurs). Sertifikāta apturēšanas gadījumos, arī aizvietotāja vārds, uzvārds un sertifikāta numurs.

Personas datu apstrādes mērķis

Sertifikātu administrēšanai, kas ir, to izsniegšanai, uzturēšanai vai apturēšanai.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu), Ministru kabineta noteikumus Nr.1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”.

 

 1. Līgumu, korespondences, sūdzību/pretenziju un grāmatvedības dokumentu aprite

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas datums, maksājuma informācija, konta numurs, informācija par izmantoto banku, Jūsu iesniegumos sniegtā informācija un kontaktinformācija.

Personas datu apstrādes mērķis

Līguma izpilde, maksājumu administrēšana, grāmatvedības nodrošināšana, saziņa ar klientu, datu subjektu tiesību īstenošana

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta b) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei)

Regulas 6. panta pirmā punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu)

Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai)

 

 1. Biedru reģistru uzturēšanai

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese).

Personas datu apstrādes mērķis

Biedru reģistru uzturēšana

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu), ievērojot Biedrības nodibinājuma likumu.

 

 1. Mācību kursu organizēšanai

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, personas kods, e-pasts, mobilā tālruņa pieslēguma numurs, sertifikāta numurs, Rēķinā norādāmā informācija.

Personas datu apstrādes mērķis

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursu organizēšanai.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta b) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas).

 

 1. Reģistrācijai LMB informācijas sistēmā

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, uzvārds, e-pasts, mobilā tālruņa pieslēguma numurs.

Personas datu apstrādes mērķis

www.lmb.lv personīgā lietotāja konta izveidei.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem).

 

 1. Saziņai ar LMB, izmantojot tīmekļa vietni www.lmb.lv

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, e-pasts, mobilā tālruņa pieslēguma numurs.

Personas datu apstrādes mērķis

Saziņai ar LMB

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem).

 

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.


No kādiem avotiem LMB apkopo Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt No Jums personīgi, piemēram, telefoniski, e‑pastā, mūsu interneta mājaslapā, sniedzot mums informāciju par sevi.

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem, piemēram, valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm un citiem, pēc to pamatotiem pieprasījumiem, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteikto.

LMB personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos LMB veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar LMB norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu glabāšanas ilgums

LMB glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus LMB par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties LMB un iegūt informāciju.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
 • LMB veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; rakstot uz LMB oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi.
 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties LMB. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. LMB to nedara.

 

 

LMB kandidātu privātuma atruna
Mājaslapas www.lmb.lv sīkdatņu politika
© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023