Par jaunajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem

2020.01.29

30.01.2020. stāsies spēkā jauni Rīgas domes 18.12.2019. saistošie noteikumi Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr.98). Noteikumi Nr.98 atzīst par spēku zaudējušiem un aizstāj Rīgas domes 2013.gada 23.jūlija  saistošos noteikumus Nr.6 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi”.

 

Svarīgākās izmaiņas, kas paredzētas Noteikumos Nr.98:

  1. Precizēti inženiertīklu turētāju nosaukumi, ar kuriem obligāti jāsaskaņo topogrāfiskie plāni;
  2. Noteikts derīguma termiņš inženiertīklu turētāju veiktajam saskaņojumam – 6 mēneši, lai izvairītos no situācijām, kad topogrāfiskajā plānā saskaņotā informācija par inženiertīkliem ir novecojusi. Pēc termiņa izbeigšanās mērniekam būs jāsaņem jauns saskaņojums;
  3. Noteikts maksimālais termiņš – seši mēneši – topogrāfiskā plāna atkārtotai iesniegšanai, ja tas atdots iesniedzējam labošanai un nepilnību novēršanai;
  4. Topogrāfiskās informācijas aktualizācija (laika posmā līdz būvniecības uzsākšanai) apakšzemes inženiertīkliem arī būs maksas pakalpojums. Maksa par pakalpojumu ir fiksēta – 13 EUR par vienu iesniegšanas reizi. Iesnieguma iesniegšanai varēs izmantot jau esošo e-pakalpojumu Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē (papildu informācija par e-pakalpojuma izmantošanu pievienota šī e-pasta pielikumā);
  5. Mainīta maksa par izpildmērījuma plāna pārbaudi. Turpmāk maksa par pakalpojumu būs 26 EUR par viena izpildmērījuma plāna pārbaudi.

 

Ar pilnu Noteikumu Nr.98 tekstu var iepazīties https://likumi.lv/ta/id/312226-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-aprites-saistosie-noteikumi .

 

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023