Par zemes kadastrālās uzmērīšanas metodiskajām norādēm

2023.02.03

Saistībā ar to, ka mērnieki savā darbībā bieži izmanto VZD (turpmāk – Dienests) tīmekļa vietnē ievietotās metodiskās norādes (turpmāk - skaidrojums), bet mainoties skaidrojumiem iepriekš uzmērītās zemes vienības un Dienestā reģistrētās kadastrālās uzmērīšanas lietas kļūst neatbilstošas normatīvajiem aktiem, Latvijas Mērnieku biedrība centās rast atbildes uz zemāk esošajiem jautājumiem un ir saņēmusi sekojošu oficiālu skaidrojumu:

[1.] Kāds ir līdz šim Dienesta publicēto skaidrojumu juridiskais spēks?

Vēršam uzmanību, ka oficiālu normatīvo aktu interpretāciju ir tiesīga sniegt tikai Satversmes tiesa. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 32. panta otro daļu Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām.  

Savukārt gadījumā, ja personai rodas jautājums par normatīvajā aktā ietvertās tiesību normas piemērošanu, tā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 98. pantu ir tiesīga saņemt uzziņu par savām tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā. Uzziņu uz iesnieguma pamata sniedz iestāde, kuras kompetencē ir jautājuma izšķiršana pēc būtības. 

            Papildus minētajam vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 199. punktu skaidrojumu par Ministru kabineta izdoto tiesību aktu sniedz attiecīgā projekta iesniedzējs (Ministru kabineta loceklis). Arī valsts pārvaldes iestādes saskaņā ar to nolikumiem kā attiecīgo jomu politikas izstrādātājas ir tiesīgas sniegt skaidrojums par to kompetencē esošo normatīvo aktu un tajos ietverto tiesību normu piemērošanu. Šādi valsts pārvaldes iestāžu sniegtie skaidrojumi nav saistoši citām personām vai iestādēm.  

Dienesta funkcijas, uzdevumus un kompetenci reglamentē Ministru kabineta 2011. gada 20. decembra noteikumi Nr. 971 "Valsts zemes dienesta nolikums". Atbilstoši minēto noteikumu 3.22. apakšpunktam, lai nodrošinātu funkciju izpildi, Dienests veic kadastrālās uzmērīšanas, augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un zemes ierīcības metodisku vadību. Dienesta metodiskā vadība ietver skaidrojumu sniegšanu par attiecīgās jomas normatīvo aktu piemērošanas jautājumiem vienotas prakses nodrošināšanai.

Ievērojot minēto, Dienesta tīmekļvietnē publicēto skaidrojumu zemes kadastrālās uzmērīšanas veicējiem (turpmāk – mērnieki) mērķis nav sniegt mērniekiem saistošu normatīvo aktu interpretāciju, bet gan tie ir veidoti kā metodisks atbalsts zemes kadastrālajā uzmērīšanā, skaidrojot normatīvo aktu prasības, un ir uzskatāmi par Dienesta viedokli, līdz ar to tiem ir ieteikuma raksturs. Mērniekiem, rīkojoties katrā individuālajā situācijā, kā profesionālās darbības veicējam ir jāņem vērā normatīvo aktu regulējums un kā tiesību normu piemērotājam jāveic arī to patstāvīga interpretācija.

[2.] Vai skaidrojumi, kas izņemti no tīmekļa vietnes, ir traktējami kā neaktuāli vai arī beiguši savu darbību? Vai un kā notiek skaidrojuma atsaukšana? Kad un uz kāda pamata tika atcelts iepriekš minētais Dienesta skaidrojums?

Norādām, ka Dienesta tīmekļvietnes skaidrojumu sadaļā iekļautā informācija tiek periodiski atjaunināta un papildināta atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos un atsevišķu jautājumu aktualitātei praksē. Tāpat Dienests ir tiesīgs arī precizēt vai dzēst publicētos skaidrojumus, ja tiek konstatēts, ka tie ir neprecīzi, pārprotami, nav aktuāli vai neatbilst ārējiem normatīvajiem aktiem. Dienesta tīmekļvietnes skaidrojumu sadaļā netiek uzturēti neaktuāli skaidrojumi. Skaidrojumus tīmekļvietnē aktualizē Dienesta atbildīgais departaments atbilstoši iekšējai kārtībai, nepieņemot oficiālu dokumentu, piemēram, Dienesta rīkojumu. Tāpat, ja mērniekiem ir kādas neskaidrības par rīcību kādā konkrētā situācijā vai par skaidrojumos sniegto informāciju, vai skaidrojumus nepieciešams precizēt, mērnieks var vērsties Dienestā, sūtot brīvas formas elektronisku vēstuli uz Dienesta Korporatīvo klientu centra elektroniskā pasta adresi klienti@vzd.gov.lv.

Par iesniegumā konkrēti minēto, Dienesta tīmekļvietnē 2013. gada 17. decembrī ievietoto skaidrojumu par to, kas ir robežu neatbilstība un kas nav uzskatāms par robežu neatbilstību, saskaņā ar Dienesta sniegto informāciju, norādām, ka informāciju par konkrētu datumu, kad skaidrojums tika izņemts no tīmekļvietnes, nav iespējams pārbaudīt, jo šādu informāciju Dienests neuztur. Minētais skaidrojums nebija atbilstošs spēkā esošajam zemes kadastrālo uzmērīšanu regulējošam normatīvajam aktam un tika izņemts tiklīdz neatbilstība tika konstatēta, t.i. dažu mēnešu laikā pēc tā publicēšanas.

  [3.] Vai mērnieks var pieņemt savu argumentētu risinājumu, ja skaidrojums, viņaprāt, ir pretrunā ar Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 ''Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi'' prasībām (turpmāk – MK noteikumi Nr. 1019)?

Kā jau iepriekš norādīts, mērniekam, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, kā profesionālās darbības veicējam ir jāņem vērā normatīvo aktu regulējums un patstāvīgi jāpiemēro tiesību normas, jo Dienesta tīmekļvietnē publicētajiem skaidrojumiem ir ieteikuma raksturs un tie ir vērtējami vienīgi kā vispārīgi ieteikumi normatīvo aktu piemērošanai zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā. Novērtēt konkrētās situācijas faktiskos un tiesiskos apstākļus zemes kadastrālās uzmērīšanas laikā un pieņemt profesionālu lēmumu konkrētu situāciju risināšanai, ir tiesīgs vienīgi pats mērnieks savas profesionālās darbības kompetences ietvaros. Mērniekam būtu ieteicams informēt Dienestu par viņaprāt konstatēto skaidrojuma neatbilstību.

[4.] Ja skaidrojuma atcelšana pamatota ar tiesas lēmumu, vai to var attiecināt uz darbiem, kas izpildīti pirms attiecīgā tiesas lēmuma (vai tiesas lēmumu var attiecināt uz agrāk izpildītiem darbiem)?

Vēršam uzmanību uz to, ka tiesas lēmumi ir saistoši konkrētajā tiesvedības lietā un konkrētajiem lietas dalībniekiem. Dienests, aktualizējot skaidrojumus, var ņemt vērā Dienesta rīcībā esošā tiesas spriedumā norādītus būtiskus secinājumus par zemes kadastrālās uzmērīšanas jautājumiem, kas var būt noderīgi mērniekiem, veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus. Skaidrojumi ir metodisks materiāls, un no jauna publicētie skaidrojumi pēc būtības netiek attiecināti uz iepriekšējiem zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem, tomēr Dienests, piemērojot tiesību normas, var ņemt vērā tajā brīdī pastāvošo tiesu praksi.

[5.] Kā rīkoties situācijā, ja mērnieks A darbu izpildījis atbilstoši skaidrojumam, bet vēlāk mērnieks B darbu atzinis par kļūdainu un tas ir ievietots kadastrs.lv neatbilstību līmenī? Vai mērniekam A darbs jālabo par saviem līdzekļiem?

Tieslietu ministrijas ieskatā aprakstītajā situācijā būtu vērtējama veikto zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu atbilstība to veikšanas laikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nevis darbu veikšanas laikā Dienesta tīmekļvietnē publicēto skaidrojumu saturam. Līdz ar to paskaidrojam, ja mērnieks B, izvērtējot mērnieka A iepriekš veiktos zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus, konstatēs, ka tie nav veikti atbilstoši darbu veikšanas laikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā ir pieļautas kļūdas, mērniekam A attiecīgās kļūdas jānovērš par saviem līdzekļiem, ja to lūdzis ierosinātājs. Atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 257.punktam mērnieks bez atlīdzības labo zemes kadastrālās uzmērīšanas datus, sagatavojot jaunu zemes robežu plānu, situācijas plānu vai apgrūtinājumu plānu un ar tiem saistītos dokumentus, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu, 10 gadu laikā no to reģistrācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, neņemot vērā kamerāli pārzīmēto plānu reģistrāciju.

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023