Par grozījumu Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” spēkā stāšanos

2021.11.17

2021.gada 16.novembrī Ministru kabineta sēdē ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (turpmāk- Ministru kabineta noteikumi Nr.1019), un tie stāsies spēkā 2021.gada 1.decembrī. No 2021.gada 1.decembra, lūdzu, ievērot aktuālās Ministru kabineta  Nr.1019 normas.

 

Būtiskākās izmaiņas:

 

  1. radīta iespēja mērniekam valsts iestādes uzaicināt uz zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem apvidū, nosūtot uzaicinājuma vēstuli uz oficiālo elektronisko adresi;
  2. ieviesti atvieglojumi plānu kamerālajai pārzīmēšanai, piemēram, plānu drīkst kamerāli pārzīmēt arī tad, ja kādai no plānā attēlotajām zemes vienībām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) reģistrēta atzīme un attēloti telpiskie dati par robežu neatbilstību;
  3. radīta iespēja mērniekam labot datus kadastrālās uzmērīšanas dokumentos, ja tie nav saistīti ar robežas novietojumu, sagatavojot aktu par datu labošanu;
  4. pēc iespējas elektronizēts dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas Valsts zemes dienestā (turpmāk tekstā - VZD) process (visi plāni sagatavojami kā elektroniski dokumenti ar mērnieka elektronisko parakstu, un atlikušie papīra formā VZD iesniedzamie dokumenti mērniekam arī skenējami un ievietojami elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ar mērķi iesniegt visus zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentus vienkopus);
  5. radīta iespēja zemes īpašniekam izvēlēties iekļaut vai neiekļaut zemes vienības platībā izdalīto platību ar norādi “Cits zemes lietojums”, ja tā ir elektropārvades līnija caur mežu, gāzes vai naftas vads, meliorācijas grāvis vai cits lineārs situācijas elements (neiekļaujot šo platību zemes vienības platībā, tā ir izdalāma līdzīgi kā valsts un pašvaldības ceļu gadījumā, pieprasot tai atsevišķu kadastra apzīmējumu un nostiprinot tās robežas ar robežzīmēm robežas atjaunošanas procesā);
  6. samazināts mērniekam sagatavojamo dokumentu skaits attiecībā uz apvidū neesošām, bet Kadastra informācijas sistēmā reģistrētām būvēm un otrādi (turpmāk mērniekam par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu un apvidū neesošu būvi vairs nav jāsagatavo akts par būves neesību un tā nav jāattēlo situācijas plānā, kā arī VZD nav jāiesniedz informācija par zemes kadastrālajā uzmērīšanā konstatētajām ēkām, kas nav reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā, savukārt tām joprojām ir jāpieprasa kadastra apzīmējums un tās jāattēlo situācijas plānā).

 

Ministru kabineta noteikumos Nr.1019 noteikts pārejas posms gadījumos, ja līdz 2021.gada 1.decembrim mērnieks kaut vienu no elektroniski gatavojamiem dokumentiem ir sagatavojis papīra formā, tad mērniekam ir paredzēta iespēja līdz 2022.gada 31.janvārim izvēlēties iesniegt zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu VZD «iepriekšējā kārtībā» vai «jaunajā kārtībā», kad papīra formā pieļaujama tikai aktu iesniegšana, pirms tam iekļaujot to apstiprinātas kopijas elektroniskajā zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā. Pēc 2022.gada 31.janvāra visi dokumenti VZD  jāiesniedz atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.1019.

 

Par šīm un citām izmaiņām, kas saistītas ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1019 grozījumiem, varat iepazīties, noskatoties VZD mājas lapas sadaļā Skaidrojumi/Profesionāļiem un ATIS datu sniedzējiem/ZKU veicējiem/Prezentācijas un video ievietoto 2021.gada 5.augustā VZD organizēto apmācību “2021.gada grozījumi MK noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”” video ierakstu.

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023