Izstrādāti divi jauni nozares profesionālie standarti

2024.03.05

2020. gada decembrī Rīgas Tehniskās universitātes Ģeomātikas katedra un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (tagad – Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte) Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra vērsās pie Ģeodēzijas un mērniecības nozares profesionālām organizācijām – Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas – ar aicinājumu sasaukt apvienotu nozares ekspertu darba grupu Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženiera profesijas standarta aktualizācijai un izstrādei.  Pateicoties abu organizāciju atsaucībai un labai sadarbībai, tika izveidota darba grupa, kura realizēja apjomīgu darbu 3 gadu garumā.

 

Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences.


Nepieciešamība aktualizēt profesiju standartu saistīta ar to, ka:
a) iepriekšējais ģeodēzijas inženiera, kartogrāfijas inženiera un zemes ierīcības inženiera standarts izstrādāts 2008. gadā. Pie tam kopš 2017. gada šie standarti vairs nebija pilnvērtīgi, jo nebija iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas profesiju standartu reģistrā.
b) krietni mainījies un paplašinājies nozares tvērums un darbības, ko veic ģeotelpisko datu inženieri.
c) arī augstāko izglītības iestāžu programmas, pamazām mainoties, vairs neatbilda vecākai standartu versijai.
d) mainījušās prasības standarta aprakstam un ietvertai informācijai – īstenojot profesionālās izglītības satura reformu, 2022. gada pavasarī stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kurā noteikts, ka profesijas standarts ir dokuments, kurā ietvertas profesionālās kvalifikācijas prasības, tai skaitā profesionālās darbības pienākumi un uzdevumi, to izpildei nepieciešamā vispārējā un profesionālā kompetence un prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību, vienai vai vairākām savstarpēji saistītām profesionālajām kvalifikācijām.
e) vēl viens darba grupas mērķis bija pamatot ikdienā pastāvošu, bet no formālā viedokļa nesakārtotu jautājumu par profesionālo maģistra programmu sasaisti ar profesiju standartu. Tas nozīmēja izstrādāt 7. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim jaunu standartu un to pamatot Būvniecības nozaru ekspertu padomē (Būvniecības NEP).

 

Darba grupa veica 2008.gadā apstiprinātā, 6.PKL (bakalaura līmeņa augstākā profesionālā izglītības līmeņa)  profesijas standarta “Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieris” aktualizāciju – izveidojot profesijas standartu “Ģeotelpisko datu inženieris”. 

Strādājot pie šī standarta aktualizācijas, darba grupa nonāca pie secinājuma, ka ir virkne darba uzdevumu, kuri ir atbilstošāki 7.PKL (maģistra līmeņa augstākā profesionālā izglītības līmenim), tādēļ paralēli profesijas standarta aktualizācijai, tika sagatavots arī jauns un mūsdienīgs profesijas standarts “Ģeotelpiskās informācijas inženieris”, kas nodrošinās nozarei speciālistus ar jaunām, mūsdienīgām un  padziļinātām zināšanām ģeotelpisko datu un ģeotelpiskās informācijas ieguvē un ģeotehnoloģiju izmantošanā, kā arī attīstītām prasmēm projektu vadībā un uzņēmējdarbībā.

Sākotnēji LKĢA un LMB izveidotā darba grupa izstrādāja profesijas standarta sagatavi, iekļaujot tajā mērnieka darba pienākumus un uzdevumus, kā arī prasmes un zināšanas to veikšanai. Pēc standarta sagataves pabeigšanas LKĢA un LMB aicināja mērniecības nozares pārstāvjus no mērniecības uzņēmumiem, valsts iestādēm, pašvaldībām un citām sabiedriskajām organizācijām iesaistīties profesijas standarta sagataves izskatīšanā un pilnveidošanā.

Šobrīd ir veikta standartu formālā saskaņošana ar nozares ekspertiem, ir saņemts atbalsts virzībai Būvniecības NEP un 2024.gada 14.februārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības (PINTSA) padomes sēdē ir saskaņota profesionālās kvalifikācijas prasību un nozaru kvalifikāciju struktūru gala versija.

 

 

Iepazīstinām ar jaunajiem profesiju standartiem:

ĢEOTELPISKO DATU INŽENIERIS un  ĢEOTELPISKĀS INFORMĀCIJAS INŽENIERIS

 

Ģeotelpisko datu inženiera standarts -  atbilst sestajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (6. PKL - bakalaura līmeņa izglītība).

Ģeotelpisko datu inženieris...

- lieto ģeodēziskos instrumentus un datu ieguves tehnoloģijas, iegūst ģeotelpiskos datus, aprēķina mērījumu datus, nosaka apvidus objektu telpisko stāvokli;

- sagatavo ģeotelpisko informāciju kartogrāfiskai vizualizācijai, veido, izstrādā, noformē kartes;

- veic datu apstrādi un sagatavošanu ģeogrāfiskajām informācijas sistēmām (ĢIS), izmanto ĢIS datu attēlošanai un analizēšanai, veic ĢIS datu uzturēšanu un izplatīšanu;

- veic nekustamā īpašuma mērījumus, sagatavo un reģistrē atbilstošu nekustamā īpašuma dokumentāciju;

- veic ģeodēziskos darbus un mērījumus būvobjektā un sagatavo atbilstošu dokumentāciju, veic deformāciju novērojumus;

- piedalās ģeotelpiskās informācijas pētījumos un koncepciju izstrādē, pastāvīgi pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju;

- var strādāt individuāli vai komandā.

 

Ģeotelpiskās informācijas inženiera standarts - atbilst septītajam profesionālās kvalifikācijas līmenim (7. PKL - maģistra līmeņa izglītība).

Ģeotelpiskās informācijas inženieris... 

- patstāvīgi risina augstākās ģeodēzijas jautājumus, pārvalda augstākās ģeodēzijas uzdevumus, veido ģeodēziskos tīklus, iegūst augstas precizitātes datus, un apstrādā tos, izmanto kosmisko
ģeodēziju;

- nodrošina zemes pārvaldības izpildi, izprot zemes politiku, ierīcību un konsolidāciju, nodrošina zemes pārvaldību, novērtē zemes degradāciju, ievēro zemes izmantošanas aizsardzības principus un nosacījumus un plāno publisko infrastruktūru;

- organizē tālizpētes darbus, izvēlās metodes, iegūst un apstrādā datus, sagatavo datu kopas un analizē iegūto informāciju, vizualizē to;

- izstrādā un lieto ĢIS, sagatavo, analizē un vizualizē ģeotelpiskos datus, modelē telpiskos objektus un procesus, veido ĢIS datu
bāzes;

- pārvalda dažādas zemes informācijas sistēmas;

- vada projektus un komunicē ar sabiedrību par ģeotelpiskās informācijas jautājumiem un risinājumiem;

- var strādāt individuāli, komandā vai vadīt to.

Ģeotelpiskās informācijas inženieri nodarbināti privātajā, valsts un pašvaldību sektorā, nodrošinot ģeotelpiskās informācijas augstākā līmeņa pienākumu veikšanu. 

 

Profesiju standarti publicēti VISC mājas lapā: Ģeotelpisko datu inženieris un Ģeotelpiskās informācijas inženieris

Abi profesiju standarti izstrādāti atbilstoši Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijai (ESCO).

 

 

LMB izsaka pateicību Unai Krutovai, Mārtiņam Reinikam, Armandam Celmam, Judītei Mierkalnei, Jolantai Gau, Intam Luksam, Mārai Čačai un Mārtiņam Rutkovskim par ieguldīto darbu standartu izstrādē!

 

 

    © Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023