Pārsūdzības kārtība

 

 

LMB SC izskata sūdzības un apelācijas no kandidātiem, pretendentiem, sertificētajām personām un to darba devējiem un citām iesaistītajām pusēm par sertificēšanas procesu, kritērijiem, lēmumiem, sertificēto personu darba kvalitāti un profesionālo darbību.

 

Ar sūdzību tiek saprasta jebkuras organizācijas vai indivīda neapmierinātības izpausme sertifikācijas institūcijai attiecībā uz LMB SC vai sertificēto personu darbībām. Sūdzības par sertificēto personu darba kvalitāti un profesionālo darbību pieņem tikai par personām, kuras ieguvušas sertifikātu tieši Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrā (LMB SC). LMB SC, izskatot sūdzības par sertificēto personu profesionālo darbību un darbu kvalitāti, neveic ekspertīzes.

 

LMB SC lēmumus par ģeodēzisko darbu sertifikāta izsniegšanas atteikumu vai lēmumus par ģeodēzisko darbu sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņ, to var apstrīdēt Aizsardzības ministrijā. Lēmumu par zemes ierīcības un zemes kadastrālās uzmērīšanas sertifikāta izsniegšanas atteikumu vai sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu uz laiku, atteikumu atjaunot apturēta sertifikāta darbību vai atteikumu pagarināt sertifikāta darbības termiņu var apstrīdēt Valsts zemes dienestā. Aizsardzības ministrijas vai Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. LMB SC lēmumu apstrīdēšana notiek saskaņā ar Administratīvā procesa likumā noteikto kārtību un termiņiem.

 

 

Apelācijas (pretendenta, kandidāta vai sertificētās personas lūgums pārskatīt jebkuru LMB SC lēmumu, kurš pieņemts attiecībā uz personas vēlamo statusu) – tiek iesniegtas rakstiskā veidā un adresētas LMB SC vadītājam (piemēram, ja pretendents nav apmierināts ar eksāmena norises kārtību).

 

Atbildes uz apelācijām un sūdzībām tiek sniegtas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos (saskaņā ar Iesniegumu likumu, Paziņošanas likumu u.c. normatīvajiem aktiem - atbilde pēc būtības tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas). Ja ir nepieciešamas papildus pārbaudes, tad sūdzību/apelāciju iesniedzējs par to tiek informēts rakstiski.

 

 

LMB Sertifikācijas centrs darbojas saskaņā ar standarta LVS EN/IES 17024:2012 un LR normatīvo aktu prasībām, izprotot, ievērojot un nesot atbildību par to, ka visas darbības tiek veiktas neietekmējamā veidā (attiecībā gan uz pretendentiem, gan kandidātiem, gan sertificētajām personām), pārvaldot interešu konfliktu, konfidencialitātes prasības un nodrošinot vienlīdzību un sertifikācijas darbību objektivitāti. 

© Visas tiesības aizsargātas Latvijas Mērnieku biedrība 2023